Let op: Deze pagina's bevatten mogelijk vertrouwelijke en persoonlijke gegevens

Privacyverklaring KLIK website

Externe privacyverklaring voor de KLIK website van het AUMC en de overige aangesloten ziekenhuizen in Nederland, laatst aangepast op 1 maart 2024

1. Inleiding

Deze KLIK website is ontwikkeld door het Academisch Medisch Centrum. Het Academisch Medisch Centrum hierna “AMC” is gevestigd aan de Meibergdreef 9, 1105 AZ in Amsterdam en is een publiekrechtelijk rechtspersoon, handelend onder de naam “AMC” en ook wel onder de naam “Amsterdam UMC - locatie AMC” en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 34362777.

2. Doel van deze KLIK website

KLIK is een methode waarmee de kwaliteit van leven, psychosociaal functioneren en symptomen van kinderen die onder behandeling zijn (geweest) in een ziekenhuis en diens ouders, en volwassen patiënten, systematisch in beeld kan worden gebracht.

Het primaire doel van deze KLIK website is om kinderen, ouders en volwassen patiënten een hulpmiddel te bieden om zich goed te kunnen voorbereiden op het gesprek met hun behandelaar. Dit, door hen de mogelijkheid te geven om op deze KLIK website - voorafgaand aan het poliklinisch consult - vragenlijsten in te vullen over hoe het met hen gaat. Tijdens het poliklinisch consult opent de behandelaar de KLIK website en bespreekt de antwoorden.

Naast het primaire doel van KLIK, het bespreken van kwaliteit van leven in de spreekkamer, is het mogelijk om het KLIK portaal te gebruiken voor onderzoeksdoeleinden. Hierbij worden op basis van toestemming vragenlijsten afgenomen van onderzoekdeelnemers in het kader van studies (onderzoeken) , waarbij er geen sprake is van terugkoppeling van de antwoorden in vragenlijsten aan de behandelaar.

Daarnaast kunt u toestemming geven dat uw antwoorden op de vragenlijsten, die u voorafgaand aan het poliklinisch consult invult, gebruikt worden voor onderzoeksdoeleinden met als doel om de kwaliteit van leven en psychosociaal functioneren van kinderen en hun ouders en volwassen patiënten in kaart te brengen.

3. Verantwoordelijkheid voor de persoonsgegevens die via deze KLIK website worden verzameld en (verder) verwerkt.

Naast het AMC maken ook verscheidene andere ziekenhuizen in Nederland gebruik van deze KLIK website voor de hiervoor onder punt 2 aangegeven doelen. Daarom kunt u op de plek waar u ‘uw ziekenhuis’ leest, de naam van het ziekenhuis lezen waar u/uw kind onder behandeling

bent/is. Indien u wilt weten of uw ziekenhuis ook gebruik maakt van deze KLIK website kunt u de hier onder punt 13 vermelde lijst genaamd “aangesloten ziekenhuizen” raadplegen.

Om u via de KLIK website van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat uw ziekenhuis persoonsgegevens van u verwerkt (verzamelt, opslaat of anderszins gebruikt). Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn naar een individu, bijvoorbeeld, uw geboortedatum en uw e-mailadres zijn uw persoonsgegevens. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is uw ziekenhuis verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van de overige bezoekers van deze KLIK website, die uw ziekenhuis via de KLIK website verzamelt en verder gebruikt. In dit kader draagt uw ziekenhuis er zorg voor dat het verzamelen en verder verwerken van deze persoonsgegevens zorgvuldig geschiedt, in overeenstemming met de AVG en andere toepasselijke privacy- en gezondheidsregelgeving. In deze online privacyverklaring kunt u en elke overige bezoeker van deze KLIK website lezen hoe uw ziekenhuis met de gegevens die zij verzamelt via deze KLIK website omgaat. Verder worden u en de overige bezoekers van deze KLIK website geïnformeerd over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens en hoe u die kunt uitoefenen.

4. Persoonsgegevens die worden verzameld via deze KLIK website en de bewaartermijnen

Uw ziekenhuis verzamelt via deze KLIK website alleen persoonsgegevens indien dat nodig is om u gebruik te kunnen laten maken van deze KLIK website en van de via deze KLIK website aangeboden diensten. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor u deze aan uw ziekenhuis verstrekt heeft. Dit is anders indien uw ziekenhuis uw specifieke toestemming verkrijgt voor het gebruiken van uw persoonsgegevens voor een ander doel, uw ziekenhuis dient te voldoen aan wettelijke verplichtingen of indien uw ziekenhuis de persoonsgegevens nodig heeft voor het behartigen van gerechtvaardigde belangen van uw ziekenhuis. In het hiernavolgende wordt - het via deze KLIK website - verzamelen en verder gebruiken van persoonsgegevens nader toegelicht.

4a. De volgende persoonsgegevens worden verzameld en verder verwerkt, ter voorbereiding van het gesprek over kwaliteit van leven in de spreekkamer

Persoonsgegevens

Doel verwerking

1. Initialen (eerste twee letters voornaam en eerste twee letters achternaam)*, e-mailadres patiënt en ouders (bij kinderen), patiëntgroep (combinatie centrum en aandoening), primaire behandelaar.
* Uitzonderingen: Neonatologie (voornaam).

Om u de mogelijkheid te bieden in te loggen op de KLIK website, vragenlijsten in te vullen, een vraag te stellen aan het KLIK team, om u mails te kunnen sturen als u vragenlijsten kunt invullen op de KLIK website, of om contact op te nemen met het KLIK team.

2. Geboortedatum van patiënt

Om u of uw kind de juiste leeftijd-versie van de vragenlijsten aan te bieden.

3. Afspraken/consultdata

Om het voor u mogelijk te maken de vragenlijsten in te vullen voorafgaand aan uw afspraak in uw ziekenhuis.

4. Initialen (eerste twee letters voornaam en eerste twee letters achternaam)**, patiëntnummer van uw ziekenhuis (alleen geldend voor het Amsterdam UMC, het Prinses Maxima Centrum en het UMC Utrecht), geboortedatum patiënt, patiëntgroep (combinatie centrum en aandoening), primaire behandelaar, geslacht en data van de ingevulde vragenlijsten. Het gaat hierbij om vragen naar bijvoorbeeld welbevinden, kwaliteit van leven, symptomen, executieve functies, algemene gezondheid, dagelijks functioneren, productiviteit, zorgconsumptie, gedragsproblemen, emotionele problemen en auditieve beperkingen.
** Uitzonderingen: Neonatologie (voornaam)

Ten behoeve van het poliklinische consult.

5. Uw IP-adres. Een IP-adres is een nummer toegewezen aan uw computer wanneer u toegang tot het internet verkrijgt.

Om communicatie tussen uw computer of telefoon en de KLIK website mogelijk te maken.

6. Alle persoonsgegevens vermeld onder 1 tot en met 4 van het voorgaande.

Voor het voldoen aan wettelijke plichten en voor gerechtvaardigde belangen van uw ziekenhuis: afhandeling, klachten en (rechts)vorderingen.

Rechtmatige grondslag: de persoonsgegevens ter voorbereiding van het gesprek over de kwaliteit van leven in de spreekkamer worden verzameld en verder verwerkt ter uitvoering van de geneeskundige behandelingsovereenkomst tussen enerzijds u en anderzijds uw behandelend arts en ziekenhuis. Indien u niet wilt dat uw ziekenhuis uw persoonsgegevens langer verwerkt, kunt u uw toestemming intrekken. Uw ziekenhuis zal dan stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens, tenzij de wet of een gerechtvaardigd belang van uw ziekenhuis of een derde dat verbiedt. Verder zijn op (persoons)gegevens die onderdeel uitmaken van uw medisch dossier de rechten voortvloeiende uit de Wet Geneeskundige behandelingsovereenkomst onverkort van toepassing.

Indien uw ziekenhuis op uw verzoek stopt met het verwerken van uw persoonsgegevens, kan dat tot gevolg hebben dat u niet langer van deze KLIK website en de daaraan verbonden diensten gebruik kunt maken.

4b. De volgende persoonsgegevens worden via deze KLIK website verzameld en verder gebruikt in het kader van onderzoek

Persoonsgegevens

Doel verwerking

1. Initialen (eerste twee letters voornaam en eerste twee letters achternaam)*, e-mailadres patiënt en ouders (bij kinderen), patiëntgroep (combinatie centrum en aandoening), primaire behandelaar.
* Uitzonderingen: Neonatologie (voornaam)

Om u de mogelijkheid te bieden in te loggen op de KLIK website, vragenlijsten in te vullen, een vraag te stellen aan het KLIK team, om u mails te kunnen sturen als u vragenlijsten kunt invullen op de KLIK website, of om contact op te nemen met het KLIK team.

2. Geboortedatum van patiënt

Om u of uw kind de juiste leeftijd-versie van de vragenlijst aan te bieden.

3. Initialen (eerste twee letters voornaam en eerste twee letters achternaam)**, patiëntnummer van uw ziekenhuis (alleen geldend voor het Amsterdam UMC, het Prinses Maxima Centrum en het UMC Utrecht), geboortedatum patiënt, patiëntgroep (combinatie centrum en aandoening), primaire behandelaar, geslacht en data van de ingevulde vragenlijsten. Het gaat hierbij om vragen naar bijvoorbeeld welbevinden, kwaliteit van leven, symptomen, executieve functies, algemene gezondheid, dagelijks functioneren, productiviteit, zorgconsumptie, gedragsproblemen, emotionele problemen en auditieve beperkingen.
**Uitzonderingen: Neonatologie (voornaam)

Voor het realiseren van de onderzoeksdoeleinden.

4. Uw IP-adres. Een IP-adres is een nummer toegewezen aan uw computer wanneer u toegang tot het internet verkrijgt.

 

Om communicatie tussen uw computer of telefoon en de KLIK website mogelijk te maken.

5. Alle persoonsgegevens vermeld onder 1 tot en met 3 van het voorgaande.

Voor het voldoen aan wettelijke plichten en voor gerechtvaardigde belangen van uw ziekenhuis: afhandeling, klachten en (recht)vorderingen.

Rechtmatige grondslag: voor het verzamelen en verder verwerken van persoonsgegevens voor onderzoeksdoeleinden wordt er door uw ziekenhuis altijd vooraf specifieke toestemming aan u gevraagd. Uw ziekenhuis verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor onderzoekdoeleinden, alleen indien u specifieke toestemming daarvoor heeft gegeven. Indien u niet wilt dat uw ziekenhuis uw persoonsgegevens langer verwerkt voor onderzoeksdoeleinden, kunt u uw toestemming intrekken. Uw ziekenhuis zal dan stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens, tenzij de wet of een gerechtvaardigd belang van uw ziekenhuis of een derde dat verbiedt. Indien uw ziekenhuis op uw verzoek stopt met het verwerken van uw persoonsgegevens, kan dat tot gevolg hebben dat u niet langer van deze KLIK website en de daaraan verbonden diensten gebruik kunt maken.

4c. Bewaartermijnen.

Uw ziekenhuis bewaart uw persoonsgegeven niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u de gegevens heeft verstrekt, tenzij langer bewaren nodig is om te voldoen aan een wettelijke plicht of het behartigen van een gerechtvaardigd belang van uw ziekenhuis. Voor (persoons)gegevens die onderdeel uitmaken van uw medisch dossier geldt een bewaartermijn van 20 jaar. Voor meer informatie met betrekking tot uw medisch dossier, inclusief overige bewaartermijnen met betrekking daartoe, kunt u de website van uw ziekenhuis raadplegen. Met betrekking tot uw persoonsgegevens die uw ziekenhuis via deze KLIK website verzamelt en gebruikt voor onderzoek wordt u per specifiek onderzoek - voorafgaand aan het verkrijgen van uw toestemming - geïnformeerd over de van toepassing zijnde bewaartermijn.

5. Uw rechten

U heeft de volgende rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens die uw ziekenhuis verzamelt via deze KLIK website en verder verwerkt:

  1. Inzage: u kunt uw ziekenhuis vragen om de persoonsgegevens die uw ziekenhuis van u verwerkt, in te zien en een kopie daarvan te verkrijgen;

  2. Correctie: indien persoonsgegevens die uw ziekenhuis van u verwerkt niet correct zijn, kunt u uw ziekenhuis vragen om deze te corrigeren;

  3. Wissen: indien u niet meer akkoord gaat met de verwerking van uw persoonsgegevens door uw ziekenhuis of indien u van mening bent dat verwerking van uw persoonsgegevens door uw ziekenhuis niet langer nodig is voor het doel waarvoor u die aan uw ziekenhuis heeft verstrekt, of onrechtmatig worden verwerkt, kunt u uw ziekenhuis vragen om de betreffende persoonsgegevens te wissen. Het KLIK team stuurt dit verzoek door naar de behandeld arts en zal de aanwijzingen van de behandelend arts opvolgen;

  4. Beperking: indien u de juistheid van de verwerking van uw persoonsgegevens betwist of daartegen bezwaar heeft gemaakt, kunt u uw ziekenhuis verzoeken om gedurende de periode van betwisting of bezwaar niets met de gegevens te doen dan deze alleen op te slaan;

  5. Bezwaar: indien u twijfelt of uw gegevens rechtmatig worden verwerkt door uw ziekenhuis kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;

  6. Dataportabiliteit: indien u aan uw ziekenhuis persoonsgegevens heeft verstrekt en uw ziekenhuis deze persoonsgegevens digitaal verwerkt, kunt u uw ziekenhuis verzoeken om deze persoonsgegevens in digitale vorm aan u te beschikbaar te stellen.

Voor het uitoefenen van de vorengenoemde rechten kunt u schriftelijk een verzoek indienen bij uw ziekenhuis (zie punt 13 voor de contactgegevens van uw ziekenhuis). Uw ziekenhuis zal binnen de daarvoor vastgestelde wettelijke termijn uw verzoek afhandelen. Uw ziekenhuis zal aan uw verzoek voldoen, indien en voor zover u in het betreffend geval daarop recht heeft. Uw ziekenhuis heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld wiens contactgegevens zijn vermeld onder punt 13 van deze online privacyverklaring.

6. Overige bezoekers van deze KLIK website

Voor overige bezoekers van deze KLIK website die verder geen gebruikmaken van de diensten die worden aangeboden via deze KLIK website, geldt dat via deze KLIK website uitsluitend de persoonsgegevens vermeld onder 4a sub 5 van hen (kunnen) worden verzameld, ten behoeve van de doelen genoemd onder 4a sub 5. De rechten genoemd onder punt 5 van deze KLIK website gelden eveneens voor zover van toepassing voor deze overige websitebezoekers.

7. Delen en doorgeven van uw persoonsgegevens

Uw ziekenhuis draagt er zorg voor dat verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden of verlening van toegang tot uw persoonsgegevens aan derden niet geschiedt zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij: (1) dat nodig is voor de verlening van een dienst die u afneemt van uw ziekenhuis; (2) dat nodig is ter behartiging van een gerechtvaardigd belang van uw ziekenhuis, in welk geval u daarover vooraf in kennis wordt gesteld; (3) de wet uw ziekenhuis daartoe verplicht; (4) het een leverancier van uw ziekenhuis betreft en uitsluitend indien en voor zover dat noodzakelijk is in het kader van de ondersteunende diensten die de betreffende leverancier aan uw ziekenhuis verleent. In dit laatste geval draagt uw ziekenhuis er zorg voor dat zij de nodige contractuele afspraken maakt met de betreffende leverancier om te waarborgen dat de leverancier ten aanzien van uw persoonsgegevens hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid hanteert als het niveau dat wordt aangehouden door uw ziekenhuis. Indien in het kader van gebruik van deze KLIK website door u, dan wel verlening van diensten aan u, via deze KLIK website doorgifte van persoonsgegevens naar partijen in landen buiten de Europese Economische Ruimte plaatsvindt - die geen passende bescherming bieden inzake de verwerking van uw persoonsgegevens - zal uw ziekenhuis de nodige maatregelen nemen, zodat uw persoonsgegevens conform de eisen van de Europese privacyregelgeving worden verwerkt.

8. Vertrouwelijkheid en beveiliging

Uw ziekenhuis heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, onbevoegde toegang, of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Echter, ondanks de vergaande inspanningen van uw ziekenhuis, kan uw ziekenhuis bescherming tegen alle bedreigingen niet garanderen. Uw ziekenhuis zal naar zijn beste kunnen de toegang tot uw persoonsgegevens strikt beperken tot degenen die namens uw ziekenhuis betrokken zijn bij de verlening van diensten aan u en die anderszins binnen de kaders van de privacy- en gezondheidsregelgeving daartoe gerechtigd zijn. De individuen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan.

9. Cookies

Met betrekking tot deze KLIK website wordt er alleen gebruik gemaakt van één functionele cookie, zoals aangegeven in onderstaande matrix. De "cookie" is een klein stukje tekst dat wordt geplaatst in de browser van uw apparaat (bijv. uw computer of smartphone). Het plaatsen van de cookie geschiedt automatisch wanneer u met uw apparaat deze KLIK website bezoekt. Het doel van de cookie is aangegeven in de hierna vermelde matrix.

Naam cookie

Doel

Duur

kliksession

Het doel van de cookie is om uw inlogsessie te behouden, dus om te zorgen dat als u de KLIK website doorloopt u steeds ingelogd blijft totdat u uitlogt of de browser sluit.

De cookie verdwijnt van uw apparaat (computer, smartphone etc. ) bij het sluiten van de browser.

Een browser is een programma dat het mogelijk maakt om websites op internet te bezoeken. De meest gebruikte browsers zijn Chrome (Google), Edge / Internet Explorer (Microsoft), Firefox (Mozilla), Safari (Apple).

10.Links naar andere websites

Wees u ervan bewust dat de KLIK website kan doorlinken naar andere websites, waaronder websites die worden onderhouden door andere entiteiten die niet worden beheerst door deze online privacyverklaring, maar door andere privacyverklaringen die een andere inhoud kunnen hebben. We raden u aan om het privacybeleid van elke website die u bezoekt te beoordelen, voordat u persoonsgegevens verstrekt.

11. Geldigheid versie

Uw ziekenhuis kan deze privacyverklaring aanpassen indien zij dat nodig acht. Op deze KLIK website is altijd de laatste versie van de online privacyverklaring van uw ziekenhuis gepubliceerd, onder vermelding van de datum van de laatste wijziging boven aan de pagina. Wij raden u aan om deze KLIK website geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

12. Vragen, klachten, opmerkingen en bezwaar

Als u vragen, klachten of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring of bezwaar heeft tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u dit aan ons kenbaar maken bij de Functionaris Gegevensbescherming van uw ziekenhuis. Uw ziekenhuis zal zich inzetten om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Verder informeren wij u hierbij dat u het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u van mening bent dat uw ziekenhuis uw persoonsgegevens niet in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving verwerkt.

13. Aangesloten ziekenhuizen

De volgende ziekenhuizen maken gebruik van deze KLIK website en zijn derhalve verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die zij via deze KLIK website verzamelen en verder verwerken

Naam ziekenhuis

Contactpersoon/afdeling

Contactgegevens

Albert Schweitzer

Functionaris Gegevensbescherming

privacy@asz.nl

Amphia Ziekenhuis

Functionaris Gegevensbescherming

functionarisgegevensbescherming@amphia.nl

Amsterdam UMC, locatie AMC

Functionaris Gegevensbescherming

fg@amc.nl

Amsterdam UMC, locatie VUmc

Functionaris Gegevensbescherming

privacy@vumc.nl

De Hoogstraat - Revalidatie

Functionaris Gegevensbescherming

functionarisgegevensbescherming@dehoogstraat.nl

Dijklander Ziekenhuis

Functionaris Gegevensbescherming

privacy@dijklander.nl

Erasmus MC

Functionaris Gegevensbescherming

functionaris.gegevensbescherming@erasmusmc.nl

Flevoziekenhuis

Functionaris Gegevensbescherming

functionarisgegevensbescherming@zgv.nl

Groene Hart Ziekenhuis

Functionaris Gegevensbescherming

winke.uytdehaage@ghz.nl

Haaglanden Medisch Centrum

Functionaris Gegevensbescherming

fg@haaglandenmc.nl

Isala

Functionaris Gegevensbescherming

privacy.functionaris@isala.nl

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Functionaris Gegevensbescherming

fg@jbz.nl

Juliana Kinderziekenhuis/Haga ziekenhuis

Functionaris Gegevensbescherming

fg@hagaziekenhuis.nl

Kempenhaege

Functionaris gegevensbescherming

FG@kempenhaeghe.nl

Kindertand

https://www.kindertand.nl/privacy/

info@kindertand.nl

Leids Universitair Medisch Centrum

Functionaris Gegevensbescherming

infoavg@lumc.nl

Maasstad Ziekenhuis

Functionaris Gegevensbescherming

privacy@maasstadziekenhuis.nl

Maastricht UMC

Afdeling Juridische zaken / Functionaris gegevensbescherming

fg@mumc.nl

Maxima Medisch Centrum Veldhoven

Functionaris gegevensbescherming

gegevensbescherming@mmc.nl

Meander Medisch Centrum

Functionaris gegevensbescherming

FunctionarisGegevensbescherming@meandermc.nl

Noordwest Ziekenhuisgroep

Functionaris gegevensbescherming

p>privacybescherming@nwz.nl

OLVG

Functionaris Gegevensbescherming

fg@olvg.nl

Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie

Functionaris Gegevensbescherming

fg@prinsesmaximacentrum.nl

Radboud UMC

Functionaris voor Gegevensbescherming

gegevensbescherming@radboudumc.nl

Reade

Functionaris Gegevensbescherming

l.creemers@reade.nl

Regionaal Astma en Allergiecentrum voor kinderen / Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis

Functionaris Gegevensbescherming

FG@CWZ.NL

Rijnstate Ziekenhuis

Functionaris Gegevensbescherming

privacy@rijnstate.nl

Sint Maartenskliniek

Functionaris Gegevensbescherming

privacy@maartenskliniek.nl

Spaarne gasthuis

Functionaris Gegevensbescherming

fg@spaarnegasthuis.nl

St Jansdal Ziekenhuis

Functionaris Gegevensbescherming

sa.hazekamp@stjansdal.nl

Universitair Medisch Centrum Groningen

Functionarissen voor de Gegevensbescherming

privacy@umcg.nl

Universitair Medisch Centrum Utrecht / Wilhelmina Kinderziekenhuis

Functionaris voor gegevensbescherming

privacy@umcutrecht.nl

VieCuri Medisch Centum

Functionaris Gegevensbescherming

FG@viecuri.nl

Zuyderland

Functionaris Gegevensbescherming

privacycare@zuyderland.nl

Download Privacy verklaring als PDF